Obchodní podmínky

obchodní firmy
Ladislava Rotšeidlová - AROK
se sídlem Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 13140779
DIČ: CZ6462010137
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl A, vložka 1544
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.arok.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodní firmy Ladislava Rotšeidlová - AROK, se sídlem Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 13140779, DIČ: CZ6462010137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl A, vložka 1544 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a "kupujícím", kterým může být "spotřebitel" nebo "podnikatel", prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.arok.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Adresa provozovny a kontaktní údaje prodávajícího jsou tyto:

Ladislava Rotšeidlová - AROK
Bořivojova 1136/45
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 13140779
DIČ: CZ6462010137
Otevírací doba provozovny: Po - Pá 8:30 - 18:00
Telefon obchod: +420 222 718 735
Telefon kancelář: +420 222 716 899
Webové stránky: https://www.arok.cz
 
1.3. Bankovní spojení na prodávajícího je toto:
Bankovní účet číslo 132895432/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s (dále jen "účet prodávajícího")
IBAN (International Bank Account Number): CZ48 0300 0000 0001 3289 5432
BIC (Business Identification Code): CEKOCZPP
 

1.4. "Kupujícím spotřebitelem" je každý člověk, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná mimo rámec své obchodní či podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito VOP, vztahy neupravené těmito VOP se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.5. "Kupujícím podnikatelem" je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za kupujícího podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet kupujícího podnikatele. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito VOP, vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen "obchodní zákoník") jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.6. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro kupujícího podnikatele.

1.7. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.8. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně VOP.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevné chyby. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu, která je zjevně chybná a zásadně se odlišuje od ceny srovnatelného zboží. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 • informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby jeho poskytovatele internetového připojení nebo telekomunikačních služeb. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Platbou v hotovosti na pobočce prodávajícího na adrese AROK - Obchodní centrum Žižkov, Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
 • Bezhotovostní platbou platební kartou (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay) na pobočce prodávajícího na adrese AROK - Obchodní centrum Žižkov, Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

MasterCardMasterCard ElectronicMaestroVisaVisa ElectronV PAYZde plaťte bezkontaktněVisa payWaveMasterCard paypassMaestro paypass

 • Platbou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • Bezhotovostní platbou předem převodem na účet prodávajícího.
 • Bezhotovostní online platbou prostřednictvím internetového platebního portálu ČSOB - platební brána (MasterCard, MasterCard Mobile, Maestro, Visa, Visa Electron nebo Diners Club International).

MasterCardMasterCard MobileMaestroVisaVisa ElectronDiners Club InternationalMasterCard SecureCodeVerified by VisaČSOB

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.9 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti, platby na dobírku nebo bezhotovostní platby kartou v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby předem převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do deseti (10) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem uvedeným v kupní smlouvě. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba, se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude ze strany kupujícího platba identifikovaná.

4.6. V případě bezhotovostní online platby prostřednictvím internetového platebního portálu ČSOB – platební brána musí mít kupující na platební kartě povolené provádění plateb přes internet a to v limitu, který je stejný nebo vyšší než kupní cena objednávky. V případě volby bezhotovostní online platby prostřednictvím internetového platebního portálu ČSOB – platební brána je kupující po odeslání objednávky kliknutím na tlačítko "ZÁVAZNĚ OBJEDNAT" přesměrován na webové rozhraní internetového platebního portálu ČSOB – platební brána, kde vybere typ platební karty (MasterCard, MasterCard Mobile, Maestro, Visa, Visa Electron nebo Diners Club International), zadá číslo platební karty, její platnost a ověřovací kód (třímístný bezpečnostní kód umístěný na zadní straně platební karty). Internetový platební portál ČSOB – platební brána zpracovává platby pomocí technologie 3D-Secure a je certifikován dle nejpřísnějších bezpečnostních standardů asociací Visa a MasterCard. Všechna data jsou přenášena zabezpečenými protokoly, citlivé údaje o platební kartě kupující nedává prodávajícímu, zadává je jen ČSOB – platební bráně. Prodávající s těmito daty vůbec nepřijde do styku, je pouze informován o výsledku transakce.

4.7. Platit na fakturu může zvolit jen kupující podnikatel, který s prodávajícím uzavřel rámcovou kupní smlouvu. Datum splatnosti faktury je deset (10) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li v konkrétní rámcové kupní smlouvě sjednáno jinak. Faktury budou vystaveny dle podmínek ujednaných v konkrétní rámcové kupní smlouvě. Faktura musí být kupujícímu podnikateli předána nebo doručena na adresu kupujícího podnikatele. Pokud se faktura zasílá kupujícímu podnikateli poštou, jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení faktury kupujícímu podnikateli pátý (5.) pracovní den ode dne vystavení faktury na dodávku zboží, pokud do této lhůty kupující podnikatel neoznámí prodávajícímu, že k této dodávce zboží příslušnou fakturu neobdržel. V případě, že by kupující podnikatel prokazatelně neobdržel fakturu, ve které bude vyčíslena kupní cena za dodávku zboží, platí ustanovení §1963/1, občanského zákoníku. Kupující podnikatel je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími do doby, než bude ze strany kupujícího podnikatele platba identifikovaná. Nedílnou součástí faktury jsou dodací listy, které obsahují předmět a rozsah zdanitelného plnění. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany kupujícího podnikatele je prodávající oprávněn bez předchozího upozornění účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení, není-li v konkrétní rámcové kupní smlouvě sjednáno jinak. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody. V případě prodlení s úhradou splatné faktury více než sedm (7) kalendářních dní, vzniká prodávajícímu právo další dodávky objednávek dle uzavřených kupních smluv pozastavit po období prodlení s úhradou dlužných plateb a právo požadovat platby za další objednávky předem i v hotovosti při odběru zboží. Toto ustanovení v případě prodlení kupujícího podnikatele s úhradou kupní ceny nahrazuje ustanovení upravující platební podmínky v jednotlivých kupních smlouvách uzavřených mezi smluvními stranami. Pokud je kupující v prodlení delším než tři (3) kalendářní měsíce pod datu splatnosti, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit písemným oznámením doporučeně doručeným kupujícímu podnikateli. Prodávající má v takovém případě nárok na náhradu všech škod v této souvislosti mu vzniklých.

4.8. V případě bezhotovostní platby předem převodem, bezhotovostní online platby prostřednictvím internetového platebního portálu ČSOB – platební brána nebo platby na fakturu je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V případě kupujícího spotřebitele

 • Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě (pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@arok.cz. K průvodnímu dopisu o odstoupení od kupní smlouvy s případným důvodem odstoupení kupující spotřebitel přiloží kopii kupní smlouvy.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, přičemž nesmí být použité a musí být originálně zabalené. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží prodávající nepřijme a zboží se vrátí zpět odesílateli.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP vystaví prodávající dobropis, který zašle na elektronickou poštu kupujícího spotřebitele a vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V souladu s ustanovením § 1832 odst. 2 občanského zákoníku prodávající nevrátí kupujícímu spotřebiteli poplatek za dobírku (40 Kč), pokud byla kupní cena uhrazena dobírkou. V případě, že zboží bylo zasláno na adresu kupujícího spotřebitele, se nejlevnějším způsobem dodání zboží nerozumí osobní odběr na provozovně prodávajícího (nejlevnější způsob dodání zboží v tomto případě nastane při bezhotovostní platbě předem na účet prodávajícího nebo při bezhotovostní online platbě prostřednictvím internetového platebního portálu ČSOB - platební brána).
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.2. V případě kupujícího podnikatele

 • Věty uvedené ve čl. 5.1 VOP se na kupujícího podnikatele nevztahují.
 • Kupujícímu podnikateli může být nabídnuto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení části kupní ceny v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 • Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.
 • Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení kupní smlouvy vyjma ustanovení § 345/2 obchodního zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího podnikatele.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

5.3. V obecném případě, tj. platí pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele

 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. O tomto odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší moc by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od kupní smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než jeden (1) kalendářní měsíc, potom je i kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.
 • Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále jen ("zákon o ochraně osobních údajů").

6. ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

6.1. Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání kupujícího. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání (pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující použít vzorové formuláře poskytované prodávajícím, jež jsou součástí přílohy VOP). Formuláře jsou ke stažení zde:

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@arok.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. ZÁRUKA A SERVIS

10.1. Kupující spotřebitel má na spotřební zboží záruční dobu dvacet čtyři (24) kalendářních měsíců od data vystavení kupní smlouvy. Jde-li o potravinářské zboží, je záruční doba osm (8) kalendářních dní, u prodeje krmiv tři (3) kalendářní týdny a u prodeje zvířat šest (6) kalendářních týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

10.2. V souladu s platným právním řádem České republiky není kupujícímu podnikateli poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Tato záruční doba se však nevztahuje na produkty nesoucí v názvu nebo popisu slovo "hobby", u takového zboží kupujícímu podnikateli není poskytována záruční doba.

10.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu, že není nové, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

10.4. Záruka se nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a funkce, jestliže tyto úpravy byly provedeny na přání kupujícího.

10.5. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit kupní smlouvu, popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

10.6. Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne odstranitelná vada, má kupující, v závislosti na povaze této odstranitelné vady, při uplatnění záruky následující práva:

 • Právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 • Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
 • V případě nemožnosti postupů uvedených v předchozích dvou bodech má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

11.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne neodstranitelná vada, má kupující při uplatnění záruky následující práva:

 • Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné (dále jen "odstoupení od kupní smlouvy reklamací"), pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tzn. zboží bylo již třikrát (3) reklamováno pro stejnou vadu, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.

11.3. Kupující spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • Osobně na adrese provozovny prodávajícího.
 • Poštou na adrese provozovny prodávajícího. Je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • E-mailem na adrese elektronické pošty prodávajícího eshop@arok.cz.

11.4. Kupující spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • Doklad o prodeji zboží (kupní smlouva, daňový doklad, faktura, záruční list).
 • Reklamované zboží s veškerým příslušenstvím.
 • Podrobný popis závady.

11.5. V provozovně prodávajícího je kupujícímu spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

11.6. Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy reklamací lze uplatnit u prodávajícího v místě provozovny.

11.7. Reklamace se nevztahuje na tyto případy a nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití či uživatelskou příručkou, nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího nebo třetí osoby.
 • U reklamovaného zboží byl proveden nedovolený nebo neodborný zásah mimo autorizované servisní středisko.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno špatně provedenou instalací, provedenou kupujícím nebo třetí osobou.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno vlivem neodvratné události (živelné katastrofy).
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno skladováním nebo provozováním zboží ve vlhkém, prašném nebo jinak chemicky agresivním prostředí.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno vnikem cizích látek do zboží.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno připojením elektrického zařízení na jiné než předepsané napájecí napětí.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno mechanicky nebo nadměrným zatěžováním.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno nevhodným skladováním nebo používáním mimo teplotní rozmezí uvedené v návodu k obsluze.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží je způsobeno ve spojení s nestandardním nebo neoriginálním příslušenstvím.
 • Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Vada nebo poškození reklamovaného zboží bylo způsobeno při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem zboží).

11.8. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

11.9. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady činí bez zbytečného odkladu třicet (30) kalendářních dnů, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název obchodní firmy, adresa bydliště nebo sídla obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5 VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.10. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.11. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů prodávajícího, které jsou uveřejněny na webové stránce. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků prodávajícího, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

12.12. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu VOP tvoří vzorové formuláře pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, reklamaci pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku a uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) a informační doložka GDPR . 

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ladislava Rotšeidlová - AROK, Bořivojova 1136/45, 130 00 Praha 3 - Žižkov, adresa elektronické pošty eshop@arok.cz, telefon +420 222 716 899.


Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.9.2018 a nahrazují předchozí znění VOP včetně jejich součástí.

 

Kamenná prodejna

Bořivojova 1136/45, Praha 3

 

Jsme profesionálové

na českém trhu již od roku 1990

 

Doprava

Zásilkovna, PPL, DPD, ČP

 

Dárek zdarma

při nákupu nad 2 000 Kč